Skip to main content

Kim jesteśmy?

W firmie BAT zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych kandydatów i użytkowników niniejszej witryny eRecruitment („Witryna"). Zapewniamy, że informacje przekazywane nam za pośrednictwem tej Witryny będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Jesteśmy zobowiązani do działania w sposób odpowiedzialny i uczciwy w odniesieniu do ochrony Państwa praw i wolności.

Dla celów niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych (w tym między innymi Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO"), administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe, które zostały początkowo wprowadzone przez Państwa na tę witrynę (np. imię i nazwisko, adres e-mail, informacje ogólne) jest firma British-American Tobacco (Holdings) Limited z siedzibą pod adresem Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG. W niniejszej Informacji o polityce prywatności każdy administrator danych jest określany jako („BAT", „nasza firma" lub „My").

W chwili, gdy kandydat składa swój wniosek dotyczący określonego stanowiska za pośrednictwem tej Witryny, jego dane osobowe zostaną przekazane przez podmiot prawny firmy BAT, wymieniony w specyfikacji dotyczącej danego stanowiska pracy. Ten „drugi” administrator danych będzie odpowiedzialny zarówno za wszystkie informacje podane przez Państwa przed przesłaniem wniosku (czyli w tej Witrynie), jak i za wszelkie inne informacje, które przekażą Państwo później w związku ze swoim wnioskiem. W tym momencie otrzymają Państwo dodatkową Informację o polityce prywatności (jeśli wymaga tego prawo lokalne), zawierającą informacje mówiące, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot prawny BAT, do którego przesłali Państwo swój wniosek.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi w kontekście rekrutacji prowadzonej przez firmę BAT za pośrednictwem tej Witryny i przed złożeniem przez Państwa wniosku do konkretnego podmiotu prawnego BAT.

Jeśli kandydat ubiega się o pracę w następujących firmach (wymienionych poniżej), niniejsza Informacja o polityce prywatności ma zastosowanie do całego przetwarzania jego danych osobowych w ramach procesu rekrutacji, o ile jest to wskazane (dla ułatwienia firmy te są dalej nazywane w skrócie „Podmiotami centralnymi”). Jeśli nie mają Państwo pewności, który Podmiot centralny dotyczy Państwa, należy skontaktować się z naszą firmą.

 • British-American Tobacco (Holdings) Limited
 • Nicoventures Trading Limited
 • Nicovations Limited
 • B.A.T. (U.K. Export) Limited
 • Nicoventures Holdings Limited
 • British American Tobacco (Investments) Limited
 • BATMark Limited
 • BATLaw Limited
 • British American Tobacco Western Europe
 • Commercial Trading Limited
 • British American Tobacco Global Travel Retail Limited
 • British American Tobacco AIT Limited
 • British American Tobacco UK Limited
 • British American Tobacco (Corby) Limited
 • British American Shared Services (GSD) Limited

Niniejsza Informacja o polityce prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych wobec Państwa. Państwa prywatność jest dla nas ważna i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony Państwa praw.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie informacje na Państwa temat gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?  
 2. Skąd pochodzą informacje na Państwa temat, które wykorzystujemy?
 3. Komu przekazujemy Państwa dane?
 4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
 5. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych?
 6. Jakie są Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych? 
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 8. W jaki sposób można się z nami skontaktować?
 9. Zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności

1. Jakie informacje na Państwa temat gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, w której zamieszczone zostały informacje mówiące, jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat, powód, dla którego je wykorzystujemy oraz przepisy, które pozwalają nam to robić.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Wykorzystujemy informacje na Państwa temat w celu zapewnienia, że możemy udzielić odpowiedzi na wszelkie zapytania i skontaktować się z Państwem, jeśli zwrócą się Państwo do nas z takim wnioskiem, w celu przechowywania Państwa danych (i ich aktualizacji, jeśli jest to konieczne) w naszej bazie danych oraz w celu umożliwienia Państwu składania CV w ramach aplikacji ogólnych, a także dla umożliwienia Państwu składania wniosków dotyczących określonych stanowisk pracy, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu przekazania informacji na temat możliwości dotyczących nowych stanowisk bądź odpowiedzieć na każde zapytanie przesłane przez Państwa do naszej firmy, jak również w celu prowadzenia badań statystycznych, administrowania naszą stroną internetową w ramach operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, dla celów statystycznych i kontroli oraz dla zapewnienia skutecznego działania oprogramowania i usług informatycznych dostarczanych przez naszą firmę (w tym odzyskiwania danych po awarii). Możemy również kontrolować Państwa CV przed rozpatrzeniem wniosku.

Rodzaje informacji, które zbieramy na Państwa temat.

 • Imię i nazwisko;
 • Państwa adres e-mail i dane kontaktowe;
 • Państwa kraj/miasto zamieszkania;
 • informacje dotyczące Państwa pochodzenia;
 • historia wykształcenia;
 • notatki z rozmowy rekrutacyjnej i wszelkie wyniki oceny;
 • zdjęcia i nagrania z wszelkich rozmów, które były nagrywane na wideo (jeśli dotyczy);
 • historia zatrudnienia, wykształcenie/zawód; oraz
 • Jakie są nasze podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w ten sposób?

Jakie są nasze podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w ten sposób?

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, jeśli leży to w naszym interesie, a interesy te nie są podrzędne wobec potencjalnych szkód dla Państwa.

Uważamy, że wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych mieści się w różnorodnych uzasadnionych interesach naszej firmy, w tym między innymi w takich, jak:

 • Identyfikacja i rekrutacja odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych talentów; 
 • Zapewnienie efektywnego procesu rekrutacji w celu przyciągnięcia odpowiednich talentów do naszej organizacji; 
 • Zapewnienie łatwego i prostego sposobu ubiegania się o zatrudnienie w firmie BAT; 
 • Lepsze zrozumienie osób odwiedzających naszą Witrynę i zapewnienie im większej ilości istotnych informacji i usług; oraz
 • Zapewnienie płynnego działania Witryny i bezpieczeństwa naszych systemów oraz zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi lub cyberatakom.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

W celu wysłania do Państwa wiadomości e-mail z naszymi zawiadomieniami dotyczącymi stanowiska pracy oraz istotnych dla Państwa możliwości (jeśli subskrybowali Państwo przesyłanie takich zawiadomień w chwili rejestracji). Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe innym firmom członkowskim grupy BAT na całym świecie w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Państwa zaleceniami (np. jeśli złożyli Państwo wniosek dotyczący określonego stanowiska).

Rodzaje informacji, które zbieramy na Państwa temat.

 • Imię i nazwisko; oraz
 • Państwa adres e-mail/dane kontaktowe.

Jakie są nasze podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w ten sposób?

W chwili rejestracji w naszej Witrynie wyrazili Państwo zgodę na przeprowadzanie przez nas tych czynności.

Jeśli złożyli Państwo wniosek dotyczący stanowiska w jednym z Podmiotów centralnych, dotyczą Państwa również informacje zamieszczone poniżej:

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu oceny Państwa kwalifikacji dla określonego stanowiska lub zadania, a także w celu weryfikacji otrzymanych informacji przy użyciu zasobów zewnętrznych (takich jak oceny psychometryczne lub testy umiejętności), bądź też za pośrednictwem zapytań o informacje (takie jak referencje, kwalifikacje i potencjalnie wszelkie wyroki skazujące w sprawach karnych, w zakresie, w jakim jest to właściwe i zgodne z miejscowymi przepisami prawnymi), a ponadto (jeśli dotyczy Państwa wniosku) zachowamy pewne dokumenty związane z poleceniem obywatela kraju nienależącego do EOG dotyczącym uzyskania wizy kategorii Tier 2 zgodnie z miejscowymi przepisami brytyjskimi.

Rodzaje informacji, które zbieramy na Państwa temat.

 • Imię i nazwisko;
 • Państwa adres e-mail i dane kontaktowe;
 • Państwa kraj/miasto zamieszkania;
 • informacje dotyczące Państwa pochodzenia;
 • historia wykształcenia;
 • historia zatrudnienia, wykształcenie/zawód;
 • informacje zamieszczone w Państwa wniosku, takie jak nazwy firm/osób udzielających referencji; oraz
 • Wszelkie informacje zawarte we wniosku o określone stanowisko.

Jakie są nasze podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w ten sposób?

Aby realizować nasze uzasadnione interesy. Na przykład, w naszym uzasadnionym interesie handlowym leży możliwość przeanalizowania Państwa danych jako kandydata w celu ustalenia, czy są Państwo właściwymi osobami na dane stanowisko.

Może być konieczne wykorzystanie przez nas Państwa danych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy w konkretnej jurysdykcji, na przykład dla sprawdzenia danych dotyczących tożsamości w celu ustalenia Państwa prawa do pracy.

2. Skąd pochodzą informacje na Państwa temat, które wykorzystujemy?

Zbierane przez nas dane opierają się na informacjach, które są nam udostępniane przez Państwa, w tym:

 • podczas rejestracji w tej Witrynie (na przykład podczas Państwa rejestracji jako użytkownika zarejestrowanego);
 • w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami w sposób proaktywny, zazwyczaj telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub mediów społecznościowych; i/lub w przypadku, gdy kontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub pocztą elektroniczną, mogą Państwo przekazać nam informacje podczas takiej komunikacji.

Zbieramy również inne informacje, pochodzące z innych źródeł. 

 • Jeśli postanowią Państwo złożyć wniosek lub przesłać informacje za pomocą serwisu Facebook lub podobnych mediów społecznościowych, możemy zaimportować odpowiednie informacje z Państwa konta w mediach społecznościowych jako części Państwa profilu. Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy tylko niniejszej Witryny. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu obsługi i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Witrynę mediów społecznościowych, z której korzystali Państwo w celu przekazania Państwa informacji, proszę zapoznać się z Informacją o polityce prywatności na danej witrynie mediów społecznościowych.
 • Zbieramy również Państwa dane osobowe podczas odwiedzania Witryny, takie jak informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z siecią Internet, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny oraz platforma robocza. Informacje te są wykorzystywane do celów sprawozdawczości statystycznej i nie są łączone z żadnymi określonymi osobami.
 • Jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko w Podmiocie centralnym, po złożeniu przez niego wniosku możemy uzyskać więcej informacji na jego temat z innych źródeł, także od osób trzecich. Na przykład, możemy uzyskiwać informacje na Państwa temat od organizacji lub firm, które wymienili Państwo jako referencje zawodowe lub naukowe, takich jak poprzedni pracodawca, a także szkoła średnia lub wyższa.

Firma BAT nie będzie celowo gromadzić żadnych informacji o zarejestrowanych użytkownikach tej Witryny, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. Jeśli firma BAT dowie się, że jakiekolwiek informacje zostały przekazane przez osoby niepełnoletnie, zostaną one natychmiast usunięte z rejestrów firmy BAT.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu zapewnienia, że dostarczamy Państwu najbardziej istotne i aktualne powiadomienia, treści oraz informacje dotyczące wydarzeń lub w celu zapewnienia, że możemy szybko i sprawnie udzielić odpowiedzi na każde zapytanie. Jeśli nie określą Państwo inaczej, możemy udostępniać Państwa dane dowolnym podmiotom należącym do następujących grup:

 • Każdy z naszych podmiotów firmy BAT. Jak wskazano w niniejszej Informacji, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotowi firmy BAT odpowiedzialnemu za stanowisko pracy, którego dotyczy Państwa wniosek. Można ubiegać się równocześnie o kilka różnych stanowisk. W zależności od miejsca pracy, którego dotyczy Państwa wniosek, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wewnątrz i na zewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu umożliwienia prowadzenia dla Państwa lokalnych usług rekrutacyjnych na terenie całego świata.
 • Informujemy, że miejscem centralnego przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji jest firma British American GBS Recruitment SRL w Rumunii. Podmiot ten realizuje w naszym imieniu większość procesów rekrutacyjnych. Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych tego podmiotu, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Informacji o polityce prywatności.
 • Odbiorcami danych mogą być władze skarbowe, audytowe lub inne uprawnione organy, gdy uważamy, że przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas udostępnienia tych danych (na przykład na żądanie organu podatkowego lub w związku z oczekiwanym postępowaniem sądowym), a także w celu zapobiegania oszustwom lub egzekwowania bądź ochrony praw i własności firmy BAT lub jej spółek zależnych; bądź też dla ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy BAT, przedstawicieli stron trzecich lub członków społeczeństwa;
 • Usługodawcy będący stronami trzecimi, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu (w tym lokalne agencje rekrutacji, dostawcy usług komunikacji elektronicznej i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy oraz księgowi, a także funkcje wsparcia technicznego i konsultanci IT wykonujący testy i prace rozwojowe nad naszymi systemami technologicznymi), jak również zewnętrzni usługodawcy IT, z którymi zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (zapewniającą podobny poziom ochrony);
 • Jeśli podmiot BAT połączy się z inną firmą lub spółką lub zostanie przez nią w przyszłości nabyty, możemy udostępniać dane osobowe kandydata nowym właścicielom firmy lub spółki (przekazując Państwu odpowiednie powiadomienie o takim ujawnieniu); oraz
 • Mogą mieć miejsce pewne okoliczności, w których ze względów strategicznych lub biznesowych firma BAT zdecyduje się sprzedawać, kupować, scalać lub w inny sposób reorganizować swoje przedsiębiorstwa w niektórych krajach. Transakcja taka może obejmować przekazanie Państwa danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub ich odebranie od sprzedawców. Praktyką firmy BAT jest chęć zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych w ramach przeprowadzania transakcji tego rodzaju.

Nie udostępniamy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy Państwa danych ze stronami trzecimi w celach marketingowych lub promocyjnych.

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zbieramy. Jeśli Państwa wniosek dotyczący zatrudnienia nie zostanie zaakceptowany, możemy zachować Państwa dane i CV, aby odpowiednie informacje były już dostępne w Państwa profilu. Mogą jednak Państwo usunąć swój profil i zarejestrować się w dowolnym momencie – zależy to jedynie od Państwa decyzji.

Ponadto możemy być zobowiązani przez obowiązujące przepisy do przechowywania Państwa danych, np. na wypadek roszczeń dotyczących równości szans lub w celu obrony prawnej bądź dochodzenia roszczeń prawnych. Jeśli w określonej jurysdykcji nasza firma podlega obowiązkowi regulacyjnemu lub innym wymogom prawnym, które wymagają od nas przechowywania danych przez określony czas, będziemy przestrzegać tych wymogów regulacyjnych w odniesieniu do przechowywania tychże danych - dotyczy to np. wymogów obowiązujących w odniesieniu do przechowywania dokumentów wizowych w Wielkiej Brytanii.

5. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych?

Dbamy o ochronę Państwa danych. Dlatego też wprowadzamy odpowiednie środki, które mają na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Jesteśmy zobowiązani do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony przechowywanych przez nas danych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem. Czynimy to, wprowadzając szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, obejmujących środki szyfrujące i plany odzyskiwania danych po awarii.

Niestety zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez jakikolwiek kanał internetowy. Przesyłają Państwo swoje informacje przez Internet wyłącznie na własne ryzyko. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych przez Internet.

W przypadku podejrzenia niewłaściwego wykorzystania lub utraty bądź nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym. Należy zgłosić swoje obawy, kontaktując się w pierwszej kolejności z naszą firmą (korzystając z poniższych danych) lub za pośrednictwem sekcji Kontakt na tej witrynie - zbadamy sprawę i jak najszybciej poinformujemy Państwa o kolejnych podejmowanych krokach.

W razie otrzymania od nas jakichkolwiek wiadomości e-mail, co do których podejrzewają Państwo, że nie pochodzą one z firmy BAT, należy zgłosić je na adres: phishing@bat.com

6. Jakie są Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych?

W odniesieniu do wykorzystania przez nas Państwa danych, przysługują Państwu prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych, takie jak:

 • prawo złożenia wniosku o dostęp do swoich danych - w tym celu należy wysyłać do nas wiadomość e-mail na adres recruitment_dataprivacy@bat.com
 • prawo aktualizacji lub modyfikacji Państwa danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w sytuacjach, gdy są one przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów;
 • prawo zażądania usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich wykorzystywania w pewnych okolicznościach (na przykład mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych, jeżeli nie są one już konieczne do celów, dla których zostały zebrane (chyba że zastosowanie mają obowiązujące wyjątki); 
 • jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać wydaną zgodę;
 • prawo zażądania zwrotu przekazanych nam danych, w celu ich wykorzystania do własnych celów (często nazywane prawem do przeniesienia danych), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy i kiedy przetwarzanie jest prowadzone w sposób zautomatyzowany; oraz
 • złożenie skargi do Biura Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk/global/contact-us/email/) dla osób fizycznych w Wielkiej Brytanii. W przypadku wszystkich innych organów nadzorczych w krajach EOG, lista organów regulujących ochronę danych w każdym państwie członkowskim (wraz z ich danymi kontaktowymi) jest dostępna na poniższej stronie internetowej: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie wyboru osób umieszczanych na krótkiej liście w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej za pośrednictwem metodologii przeglądu CV. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat (na przykład, jeśli chodzi o informacje dotyczące logiki podejmowania decyzji i przewidywanych konsekwencji), prosimy o kontakt z naszą firmą.

8. W jaki sposób skontaktować się z naszą firmą

W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w specyfikacji dotyczącej stanowiska pracy, którego dotyczy złożony przez Państwa wniosek lub na adres recruitment_dataprivacy@bat.com lub data_privacy@bat.com.

9. Zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności

Niniejsza Informacja o polityce prywatności jest systematycznie aktualizowana - prosimy o sprawdzanie jej kolejnych aktualizacji na tej stronie naszej Witryny. Niniejsza Informacja o polityce prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 01.01.2021 r.