Skip to main content

Wprowadzenie

Aby ułatwić zrozumienie niniejszych warunków użytkowania, korzystamy z kilku definicji. Niniejsze warunki użytkowania będą nazywane niniejszymi Warunkami użytkowania, a niniejsza witryna internetowa będzie dalej nazywana Witryną. Terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do British-American Tobacco (Holdings) Limited. Terminy „British American Tobacco”, „Grupa” i „Grupa British American Tobacco” odnoszą się do British American Tobacco p.l.c. oraz grupy przedsiębiorstw stanowiących bezpośrednio i pośrednio jej spółki zależne na całym świecie.

Ta Witryna prowadzona jest przez British-American Tobacco (Holdings) Limited jako portal do elektronicznej rekrutacji i jest udostępniana w imieniu British American Tobacco Group. Jest ona przeznaczona do użytku przez spółki należące do Grupy British American Tobacco w celu zamieszczania i udostępniania informacji o wolnych miejscach pracy, udostępniania danych kandydatów i do ogólnych celów rekrutacyjnych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Przechodząc na niniejszą Witrynę, użytkownik zgadza się na ich przestrzeganie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, nie powinien przechodzić na tę Witrynę ani jej przeglądać.

Niniejsze Warunki użytkowania składają się z sześciu części, w tym z tego wprowadzenia. Pozostałe poniższe części zawierają szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności, naszej polityki dotyczącej plików cookie, zewnętrznych linków zamieszczonych w tej Witrynie, ogólnych postanowień i firmy. Niniejsze Warunki Użytkowania są dostępne z poziomu każdej strony tej Witryny.

Wszelkie zapytania lub skargi dotyczące tej Witryny należy kierować do działu kadr (Human Resources Department) w British-American Tobacco (Holdings) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG.

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prawa i wolności naszych kandydatów i użytkowników tej Witryny. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Dopilnujemy, aby informacje przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem tej Witryny, były wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w naszej Polityce prywatności, do której można uzyskać dostęp, klikając tutaj.

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, ponieważ stanowi on naszą Politykę prywatności, która informuje o tym, co robimy z danymi osobowymi użytkownika, i dotyczy wszystkich osób rejestrujących się jako użytkownicy w tej Witrynie.

Polityka dotycząca plików cookie

„Pliki cookie” to małe pliki danych wysyłane do przeglądarki przez serwer sieci Web i przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika. Aby przejść do naszej Polityki dotyczącej plików cookie, należy kliknąć tutaj.

Termin „pliki cookie” stosowany w niniejszych Warunkach użytkowania obejmuje również inne sposoby automatycznego uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania na urządzeniu.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Niniejsza Witryna zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych, w przypadku których obowiązują odrębne warunki i polityki prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych zewnętrznych witryn internetowych i zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z tych witryn przed przesłaniem jakichkolwiek informacji na swój temat. Te łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie ma to na celu wyrażenia poparcia dla danego podmiotu, produktu lub usługi w sposób jawny lub dorozumiany. W związku z tym British-American Tobacco (Holdings) Limited, ani żaden członek British American Tobacco Group nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność treści lub bezpieczeństwo działań prowadzonych w takich witrynach internetowych bądź powiązane kwestie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że British American Tobacco Group nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty spowodowane lub rzekomo spowodowane wykorzystaniem lub związane z wykorzystaniem bądź poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich powiązanych stronach internetowych. Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko.

Jeśli użytkownik zdecyduje się przejść na takie zewnętrzne witryny internetowe za pomocą łącz podanych w naszej Witrynie, witryny takie mogą zapisać plik cookie. British American Tobacco nie ma żadnej kontroli nad korzystaniem z takich plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką plików cookie witryny internetowej danego podmiotu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Witryna jest udostępniana użytkownikowi bezpłatnie, bez żadnych rękojmi lub gwarancji, chyba że określono inaczej. Informacje zawarte w tej Witrynie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny.
 2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Witrynie, ani British-American Tobacco (Holdings), ani żaden inny członek British American Tobacco Group nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych lub korzystanie z nich, bądź jakichkolwiek wiadomości wysyłanych lub otrzymywanych przez użytkownika.
 3. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wykorzystywane w tej Witrynie należą do British-American Tobacco (Holdings) Limited i pozostałych członków grupy British American Tobacco Group i/lub jej licencjodawców. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Witryny poza ograniczonym prawem do korzystania z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik nie może oferować sprzedaży ani sprzedawać bądź rozpowszechniać na jakimkolwiek nośniku jakiejkolwiek części tej Witryny lub jej zawartości. Użytkownik może jednak drukować lub pobierać informacje i treści z tej Witryny wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik może korzystać z wbudowanej funkcji Wyślij ofertę pracy znajomemu (jeśli jest dostępna), aby udostępniać części tej Witryny. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, użytkownik nie może udostępniać żadnej części Witryny jako części innej witryny internetowej, czy to poprzez scraping, crawling czy hyperlink framing w Internecie lub w inny sposób, chyba że został do tego upoważniony na piśmie przez British-American Tobacco (Holdings) Limited.
 4. Użytkownik nie może korzystać z tej Witryny do nielegalnych celów, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie wysyłać, używać, kopiować, publikować ani zezwalać na publikację informacji o charakterze zniesławiającym, obscenicznym, obraźliwym lub nieprzyzwoitym bądź które naruszają prywatność jakiejkolwiek osoby. Użytkownik zobowiązuje się do niewysyłania żadnych nieproszonych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu lub podobnych materiałów bądź innych wiadomości zbiorczych, które mogą zakłócać działanie tej Witryny lub utrudniać korzystanie z niej przez innych odwiedzających.
 5. Firma British-American Tobacco (Holdings) Limited zastrzega sobie prawo do ulepszania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub trwałego wycofania całości lub dowolnej części tej Witryny oraz do ograniczenia lub zakazania dostępu do niej w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
 6. Niniejszym użytkownik zgadza się zwolnić British-American Tobacco (Holdings) Limited z odpowiedzialności za wszelkie koszty, roszczenia, straty i szkody (w tym opłaty prawne) poniesione przez spółkę British-American Tobacco (Holdings) Limited lub zasądzone od niej w związku z niewłaściwym korzystaniem z tej Witryny lub z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika.
 7. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania spółka British-American Tobacco (Holdings) Limited może zawiesić lub zablokować dostęp do niniejszej Witryny i odmówić dalszego dostępu do niej.
 8. BRITISH AMERICAN TOBACCO PUBLIKUJE TĘ STRONĘ „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI BĄDŹ PRODUKTÓW LUB USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W WITRYNIE (O ILE TAKIE GWARANCJE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE NA PODSTAWIE ODPOWIEDNIEGO PRAWODAWSTWA). Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM LUB OSZUSTWEM, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ANI BRITISH-AMERICAN TOBACCO (HOLDINGS) LIMITED, ANI ŻADNA INNA SPÓŁKA NALEŻĄCA DO BRITISH AMERICAN TOBACCO GROUP NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY LUB STRATY ZWIĄZANE Z UMOWĄ LUB CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM) BĄDŹ Z INNĄ KWESTIĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MAJĄ CHARAKTER BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ UTRATĘ ZYSKÓW), WYNIKOWY, PRZYPADKOWY, CZY SZCZEGÓLNY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PRZEJŚCIA NA WITRYNĘ LUB Z KORZYSTANIA Z NIEJ. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.
 9. Spółka British-American Tobacco (Holdings) Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii. Dostęp do Witryny może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik przechodzi na tę Witrynę spoza Wielkiej Brytanii, robi to z własnej nieprzymuszonej woli i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.
 10. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana niewykonalną z mocy prawa, nie będzie to miało wpływu na pozostałe części niniejszych Warunków użytkowania.
 11. Niniejsze Warunki użytkowania regulują nasze relacje z użytkownikiem i stanowią całość naszej umowy z nim.
 12. Warunki użytkowania i zawartość tej Witryny podlegają prawu angielskiemu i podlegają wyłącznej kompetencji angielskich sądów.

Informacje o spółce

Spółka British-American Tobacco (Holdings) Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii (pod nr 00262254) – Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Wielka Brytania

Numer VAT: 239 1369 50

Telefon: +44 (0)20 7845 1000

Pisma prawne należy kierować na adres British-American Tobacco (Holdings) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG. Pozostałą korespondencję związaną z tą Witryną (w tym wszelkie zapytania lub skargi) prosimy kierować do działu kadr: Human Resources Department, British-American Tobacco (Holdings) Limited, pod adres Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020 r.